Google chính thức cập nhập Panda 4.0

Google’s Matt Cutts announced on Twitter that they have released version 4.0 of the Google Panda algorithm.

Google’s Panda algorithm is designed to prevent sites with poor quality content from working their way into Google’s top search results.

But didn’t Google stop updating us on Panda refreshes and updates since they are monthly rolling updates? Yes, but this is a bigger update.

Panda 4.0 must be a major update to the actual algorithm versus just a data refresh. Meaning, Google has made changes to how Panda identifies sites and has released a new version of the algorithm today.

Is this the softer and gentler Panda algorithm? From talking to Google, it sounds like this update will be gentler for some sites, and lay the groundwork for future changes in that direction.

Google told us that Panda 4.0 affects different languages to different degrees. In English for example, the impact is ~7.5% of queries that are affected to a degree that a regular user might notice.

Here are the previous confirmed Panda updates, note, that we named them by each refresh and update, but 4.0 is how Google named this specific update:
Google cập nhập Panda 4.0

Tạm dịch :
Thuật toán Google Panda của Google được thiết kế để ngăn chặn các trang web có nội dung chất lượng kém khỏi kết quả tìm kiếm đầu của Google. Nhưng Google có không ngừng cập nhật và làm mới Panda kể từ đợt họ cập nhật Panda hàng tháng như trước? Có, nhưng đây sẽ là bản cập nhật lớn hơn.

Thực tế Panda 4.0 phải là một bản cập nhật lớn cho các thuật toán so với việc chỉ làm mới dữ liệu. Có nghĩa là, Google đã có những thay đổi Panda để xác định các trang web và phát hành một phiên bản mới của thuật toán ngày hôm nay.

Có phải thuật toán Panda hiền và nhẹ nhàng hơn? Có thể nhưng chúng tôi đang cố gắng để xác nhận từ Matt Cutts của Google ngay bây giờ.

Google nói với chúng tôi rằng Panda 4.0 ảnh hưởng đến ngôn ngữ khác nhau với mức độ khác nhau. Ví dụ trong tiếng anh tác động ~7,5% có thể nhận thấy các truy vấn đã bị ảnh hưởng mà người dùng thường xuyên có thể nhận thấy điều này.

Đây là các cập nhật trước đó khẳng định Panda, lưu ý, chúng tôi đặt tên chúng theo từng lần làm mới cập nhật, nhưng 4.0 là cách Google đặt tên cụ thể cho phiên bải này:

Panda cập nhật lần 1, 24 tháng 2 năm 2011 (11,8 % các truy vấn, đã công bố, chỉ tiếng anh ở Mỹ)
Panda Cập nhật lần 2, ngày 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; đã công bố; triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
Panda Cập nhật lần 3, 10 tháng 5 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 4, 16 tháng 6 năm 2011 (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 5, 23 tháng 7 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 6, ngày 12 tháng 8 năm 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh, đã công bố)
Panda Cập nhật lần 7, 28 tháng 9 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 8, ngày 19 Tháng Mười 2011 (khoảng 2% của các truy vấn; xác nhận muộn)
Panda Cập nhật lần 9, ngày 18 Tháng 11 2011: (ít hơn 1% của các truy vấn; đã công bố)
Panda Cập nhật lần 10, 18 tháng 1 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 11, ngày 27 tháng 2 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; đã công bố)
Panda Cập nhật lần 12, 23 tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; đã công bố)
Panda Cập nhật llần 13, 19 tháng 4 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; tiết lộ muộn)
Panda Cập nhật lần 14, 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận)
Panda Cập nhật lần 15, 09 tháng 6 năm 2012: (1% các truy vấn; công bố muộn)
Panda Cập nhật lần 16, June 25, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; đã công bố)
Panda Cập nhậtlần 17, ngày 24 tháng 7 năm 2012: (khoảng 1% các truy vấn; đã công bố)
Panda Cập nhật lần 18, 20 tháng 8 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố muộn)
Panda Cập nhậtlần 19, 18 tháng 9 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; đã công bố)
Panda Cập nhật lần 20, 27 tháng 9 năm 2012 (2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, công bố muộn)
Panda Cập nhật lần 21, ngày 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% các truy vấn tiếng Anh tại Mỹ; 0,4% trên toàn thế giới; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 22, 21 tháng 11 2012 (0,8% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 23, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (1,3% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
Panda Cập nhật lần 24, 22 tháng 1 năm 2013 (1,2% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
Panda Cập nhật lần 25, 15 tháng 3 năm 2013 (xác nhận là đến, không xác nhận là có xảy ra)

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.